EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
SUBSCRIPCIÓ DE PAGAMENT
Els 588 corredors d’assegurances i els 103 agents d’assegurances vinculats, que han presentat la documentació estadística i comptable corresponent a l’exercici 2015, van generar un volum total conjunt de negoci de 752,4 milions d’euros (689,7 milions d’euros i 62,7 milions, respectivament). Una xifra que representa un decrement del 0,40%, respecte l’any anterior. “Aquestes dades demostren que el sector de la distribució d’assegurances català, malgrat la recessió, ha estat capaç de mantenir durant tres exercicis consecutius la seva capacitat de facturació a nivells superiors al 2012”, assegura Xavier Erbàs, Subdirector General d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors de la Generalitat de Catalunya. Per a Erbàs, el secret està en què la majoria del sector està format per petites i mitjanes empreses que tant per la seva dimensió com pel seu comportament “inercial”, “poden adaptar-se amb més facilitat a les circumstàncies i canvis de l’entorn”.  
 
Aquesta són algunes de les principals conclusions de les dades de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) del sector assegurador que cada any realitza la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. Aquest detall, que ofereix una radiografia de l’evolució interanual de la distribució en el mercat català de les assegurances privades, s’elabora a partir de les dades que cada any fan arribar, per via telemàtica, els corredors d’assegurances i els agents d’assegurances vinculats a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). Aquesta oficina on line es va crear l’any 2006 amb l’objectiu de facilitar als mediadors d’assegurances, sota la supervisió de la Generalitat, la remissió de la informació de la seva activitat anual i l’acreditació dels requisits per al manteniment de la seva inscripció, la qual, en un exercici de responsabilitat social corporativa, retorna ara al sector.
 
L’anàlisi de les dades posa de manifest un comportament marcadament diferenciat de l’evolució de les carteres entre les dues tipologies de mediadors. Així, mentre els corredors d’assegurances han disminuït la seva cartera -0,93% en Vida i en No Vida, els agents d’assegurances vinculats l’han augmentada en un 5,81%.
 
Si s’analitza la variació interanual de la cartera dels mediadors d’assegurances s’observa que la crisi econòmica ha incidit en la disminució del ram de vida en un
-15,02%, mentre no vida creix un 2.93%.
 
També destaca el creixement de les assegurances de transports en un 43,41% i accidents en un 16%. A més, es manté la tendència a l’alça d’anys anteriors en assistència sanitària en un 7,96%; decessos en un 28,56%; o caució en un 78,17%.
 
D’altra banda, disminueix l’activitat en responsabilitat civil (-15,55%); en assegurances agràries combinades (-11,47%); en assegurances de crèdit (-8,78%) i en incendis i béns naturals (-7,03%).
 
Pel que fa als rams de No Vida, destaca una major diversificació de la cartera. Autos encapçala la llista amb un 35,97%, però lluny però del nivell de concentració assolit l’any 2008 (42,55%). En segon lloc se situa assistència sanitària (12,95%);  multirisc de la llar (9,83%); responsabilitat civil (7,88%); i multirisc industrial (6,71%).
 
Un sector que genera ocupació: 3.409 persones
 
Les empreses de mediació inscrites a la Generalitat proporcionen ocupació a 3.409 persones, el 45,94% de les quals són dones. A més, aquestes companyies també proporcionen 64.031,10 hores de formació al seu personal amb una inversió de 309.968,96€.
 
La majoria d’aquestes empreses tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores i situen la seva facturació en un màxim de 3 milions d’euros.
 
La informació detallada és disponible al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda als enllaços següents:
Publicat a Catalunya Optimista

El temps a Balaguer

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER