SEGUIU-NOS

Actualitzat 12:21 PM CEST, Aug 19, 2018

El govern actuarà amb molta duresa davant la discriminació entre persones i promourà l'igualtats de drets

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per altra condició social o personal. En la roda de premsa per informar els acords de Govern, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha qualificat aquesta llei de “pionera i de tolerància zero envers de qualsevol tipus de discriminació”.
 
El Projecte de llei ha comptat amb un procés públic de participació, regula l’exercici del dret de les persones a la no discriminació i a la igualtat de tracte.
A més, fixa els principis bàsics que han de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit. I estableix un conjunt de mesures per prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors públic i privat.
                                                 
Segons Bassa, el Projecte de Llei pretén promoure l’eradicació del racisme, de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofòbia, discapacitat i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. La consellera ha considerat la norma com a “llei de protecció total dels drets individuals”.
 
Adreçada a totes les institucions públiques, persones físiques o jurídiques de caràcter privat, la llei té un ampli àmbit d’aplicació com el treball i les relacions laborals, el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques i organitzacions professionals, culturals i esportives. També a l’educació; protecció social, prestacions i serveis socials; sanitat; accés de béns i serveis públics; publicitat i mitjans de comunicació, immigració, integració i acolliment; associacions i fundacions; cooperatives; cultura, i qualsevol altre àmbit competència de la Generalitat.
 
El Projecte de llei, que estableix obligacions per als diferents àmbits socioeconòmics per garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, defineix com a vulneracions d’aquest dret la discriminació directa o indirecta; per error i per associació; múltiple; l’assetjament; la inducció, ordre o instrucció de discriminar; les represàlies i l’incompliment de les mesures d’accions positives derivades d’obligacions normatives convencionals.
 
El Projecte de llei preveu mesures de protecció enfront de la discriminació amb l’obligació d’aplicar mètodes i instruments per a la detecció de vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, així com l’adopció de mesures preventives o per al cessament de les situacions discriminatòries. El dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació comptarà amb el suport de la seva promoció per part dels poders públics, que han d’adoptar mesures per fomentar aquest dret; i les empreses i altres organitzacions que poden aplicar mesures econòmiques, comercials, laborals i assistencials.
 
El Govern crearà un òrgan independent per a la igualtat de tracte i la no discriminació que, entre altres funcions, resoldrà les demandes, farà funcions de mediador i treballarà en coordinació amb Fiscalia i les institucions i organismes públics.
 
El Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació classifica les infraccions segons la seva gravetat en lleus, greus i molt greus,  i estableix un règim sancionador per cada tipus d’infracció. Aplica criteris de graduació com la intencionalitat de la persona infractora, la naturalesa del dany causat; la permanència de la repercussió de la infracció; el nombre de persones afectades; la repercussió social i grau de difusió dels mitjans emprats, la reincidència; el possible benefici econòmic; i la condició d’autoritat, personal funcionari o empleat públic de la persona infractora.
 

Les infraccions que estableix aquest Projecte de llei són sancionades amb multes d'acord amb la graduació que s’efectuï:

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent a un període de fins a tres mesos.

b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set mesos.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu mesos.

La consellera Bassa ha explicat que el Projecte de llei entra per via d’urgència al Parlament i espera que la norma pugui ser efectiva tan bon punt sigui publicada.

Darrera modificació el K2_DimPMCETE_Gener+0100RGenPMCET_0C1
Josep Maria Castells

27 anys.Emprenedor. Comunicador. Escriptor. Activista sociocultural. Filàntrop. Futurista. Fundador del portal web 'El Mercadal' , amb més de 8 anys d'experiència en el apassionant món del periodisme. Amb més de 130 artícles publicats a la premsa de Lleida desde 2009, porto anys intensos dedicats a la creació d'artícles d'opinió d'alta creativitat, he col·laborat amb més de 15 mitjans de comunicació de paper i digitals. He col·laborat en una desena de ràdios. També col·laboro en diversos programes de televisió amb els meus tuits.

També és Top30 Influencer a Klout de Lleida i un dels activistes culturals i socials més importants present i actiu a les xarxes socials, on aposto per aportar artícles reflexius que aportin coses positives a la nostra societat. El meu lema a la vida és "els defectes et fan real".

Lloc Web: www.elmercadal.cat