EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dimarts, 24 Març 2020 19:02

La Paeria se situa al capdavant de les administracions públiques en digitalització, dins de les mesures de lluita contra el Covid-19 Destacats

Escrit per ACN Lleida
Valorar aquest article
(1 Votar)
Foto:Ajuntament de Lleida Foto:Ajuntament de Lleida

La Paeria allargarà els terminis per al cobrament dels tributs municipals i es podrà fraccionar el seu pagament sense interessos

-No s’iniciarà cap inspecció o procediment tributari mentre duri l’estat d’alarma

-La comissió d’Economia aprova l’operació de refinançament de l’EMU i al pla de sanejament financer

-També s’han presentat les principals mesures del Pla Econòmic i Financer per sanejar els comptes municipals, fonamentades en la contenció de la despesa en matèria de personal i la reducció de grans contractes i, en matèria d’ingressos, potenciar l’actuació inspectora i actualitzar les figures tributàries pròpies a efectes 2020

La comissió informativa de les Polítiques de gestió de Govern Obert, Economia i Participació ha presentat avui les mesures econòmiques per ajudar la ciutadania i empreses davant l’impacte econòmic de la crisi del Covid-19 i que suposaran l’allargament general de terminis en el cobrament dels principals tributs de la Paeria, fraccionar el pagament de tributs sense interessos fins al desembre i fer més d’un fraccionament de pagament de deutes en la fase de recaptació executiva. També s'ha debatut la liquidació del pressupost i s'han presentat les principals mesures del Pla Econòmic i Financer per sanejar els comptes municipals.

Es tracta de la segona comissió celebrada telemàticament, fet que mostra la capacitat d’adaptació i el lideratge de l’Ajuntament de Lleida en la utilització de les TIC.

Per decret d’alcaldia s’aprovarà que el període de cobrament en voluntària dels rebuts no domiciliats de l’IBI, l’impost de circulació, la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de residus de locals tancats i el preu públic per a la recollida i gestió de residus comercials s’amplia fins al 20 de juliol ( inicialment era del 2 de març al 20 de maig). També s’ajornarà el càrrec dels rebuts domiciliats per la recollida i gestió de residus comercials de l’1 d’abril al 6 de de juliol i les noves dates de cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires, carpes, veles i para-sols i la taxa dels horts de Rufea seran del 7 de setembre al 20 de novembre (fins ara eren del 4 de maig al 20 de juliol).


Per fer possible aquesta flexibilitat en el pagament, l’Ajuntament de Lleida modificarà el seu calendari fiscal i també l’ordenança de gestió, recaptació i inspecció. La modificació de l’ordenança, que es portarà a l’aprovació del ple del mes de març, permetrà que el contribuent que no pugui fer front als pagaments pugui realitzar, fent una sol·licitud prèvia, un fraccionament sense interessos que es podria fer efectiu en aquestes condicions fins al mes de desembre.

També es permetrà que es pugui demanar més d’un fraccionament de pagament de deutes en executiva. Les noves mesures tindran efectes sobre tots els deutes pendents, independentment a la data de modificació de l’ordenança.

La comissió també ha informat que la Paeria no iniciarà cap nou procediment de gestió tributària ni d’inspecció tributària mentre duri l’estat d’alarma per no interferir en el confinament i la seguretat jurídica dels contribuents.

Refinançament de l’EMU i Pla de sanejament financer

A banda de les mesures de caire urgent com a conseqüència del Covid-19, la comissió de Polítiques de gestió de Govern Obert, Economia i Participació ha donat compte de l’operació de refinançament de l’EMU i el pla financer. Aquest pla permetrà reduir a la meitat les quotes de crèdit i estalviar més de 3 milions en interessos.

Per mitjà d’aquesta reestructuració es refinancien 42 M€, reduint-se la quota anual, que passa de 5.561.000 € a 2.337.000 €, amb carència fins al 2021 i un termini d'amortització de 20 anys, reduint el tipus d'interès a prudència financera a 1,03%+euríbor (abans del 3,5€+euríbor). Pel que fa al total de deute de l'EMU amb entitats financeres, el capital pendent d'amortització és de 49.417.000€. La quota anual passarà de 6,4 M€ a 3,1 M€ per al 2020.


Modificacions de l’Ordenança Fiscal sobre la Taxa d’ocupació de la via pública i sobre l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
La comissió també ha portat a debat la modificació de l’ordenança fiscal refent a la Taxa de Via Pública, consistent en canvis tècnics que estableixen que l’autoliquidació no es presentarà al demanar la llicència sinó als 30 dies posteriors a la concessió de la llicència i, pel que fa als vetlladors, independentment del que ocupin una taula i quatre cadires, a efectes del pagament de la taxa, es consideraran 4 metres. També es modificarà el punt 3.2.4 de l’ordenança fiscal referent a la reserva de taxis, especificant que no es fa per metres quadrats, sinó per llicència.

Així mateix, s’ha debatut la modificació de l’ordenança fiscal referent a l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana d’acord amb la Jurisprudència del Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional i per tenir en compte pel que fa a l’impost de Plusvàlua que determina que “la quota exigible al contribuent no podrà ser superior a l’increment patrimonial realment obtingut que hagi quedat acreditat”. En aquest sentit, la proposta és la rebaixa en el tipus de gravamen dels períodes de generació d’increment on s’ha calculat que la quota resultant tendeix a ser superior a l’increment.


Liquidació del pressupost 2019 i modificació de crèdit del 2020

El debat de la comissió de Govern Obert, Economia i Participació del mes de març també ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit per al 2020 autoritzant una operació d’endeutament per obtenir un préstec per un import de 2.207.350,53 €.

S’ha aprovat la liquidació del 2019 de l’Ajuntament de Lleida amb un resultat pressupostari negatiu de l’exercici de -1.711.871,34 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de -3.507.393,72 €. En el cas dels OOAA, Turisme de Lleida tanca la liquidació del Pressupost 2019 amb un resultat pressupostari de l’exercici de 196.722,36 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 562.643,60 € i així mateix un resultat positiu per a l’IMO amb un resultat pressupostari de 633.562, 68 € i un romanent de tresoreria de 311.821,38 €.


Pla Econòmic i Financer


L’equip de govern ha presentat als membres de la comissió el Pla Econòmic i Financer per fer front al deute de la Paeria de l’any 2019, quantificat en 175 milions d’euros. En l’apartat d’ingressos el pla preveu l’actualització de les figures tributàries pròpies amb efectes 2020, implementar l’actuació inspectora i incrementar l’activitat sancionadora. També estableix incrementar la col·laboració amb administracions supramunicipals per incrementar la recaptació.

En l’apartat de despeses, el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament de Lleida preveu la contenció de les despeses de personal amb mesures com l’autorització prèvia de treballs extraordinaris, la restricció de reforços i substitucions; la disminució de la despesa corrent per mitjà de la reducció de grans contractes un 7%, entre un 10% i un 15% en estudis i treballs tècnics, activitats culturals i audiovisuals, la reducció de transferències corrents a ens vinculats un 10% i la reestructuració del deute financer de l’EMU i el Parc. Hi haurà inversions del Pressupost 2020 amb estalvi net que es reconsideraran i ajornaran i inversions provinents del 2019 que estaran subjectes a la concertació d'una operació de crèdit.

Llegir 1975 vegades

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER